-4%
 5.200.000
 33.000.000
 3.300.000
 450.000 3.500.000
 3.100.000
 350.000 2.950.000
 300.000 2.400.000
 400.000 3.800.000
 510.000 4.200.000
 510.000 4.200.000
 1.800.000
 200.000 1.500.000
 1.500.000
 180.000 1.500.000
 60.000
 60.000
 60.000
 60.000
 60.000
 60.000
 60.000
 60.000
 60.000
 60.000
 60.000
 5.300.000
 4.500.000

Nước Hoa Niche là gì ?

Nước hoa niche là Nước hoa từ các công ty (nhỏ hơn) chỉ sản xuất nước hoa (và đôi khi các sản phẩm có mùi thơm khác như nến). Họ thường thuê các nhà sản xuất nước hoa bên ngoài để tạo ra nước hoa của họ.